Pratite nas: Twitter   Linkedin   Facebook

V i v a l d i

pruža potpunu podršku klijentima u svim segmentima putovanja trudeći se da predloži inovativna rešenja i uvek nadmaši očekivanja.

Vivaldi Vam nudi:

  • organizaciju skupova svih vrsta (kongresi, simpozijumi, seminari, sastanci, team building i slično (PCO - profesionalna kongresna organizacija)

  • organizaciju putovanja na medjunarodne kongrese, simpozijume, sastanke, team buildinge, stručna usavršavanja

  • organizaciju incentive (motivaciona) putovanja, kompanijskih događaja, studijskih putovanja za grupe i pojedince

  • posete najznačajnijim medjunarodnim sajamskim manifestacijama

  • ekskluzivna interkontinentalna putovanja

  • aranžmane za evropske destinacije avionom i autobusom

  • prodaju avionskih karata

  • transfere od aerodroma do hotela na željenoj destinaciji

  • brzu rezervaciju hotela koju obezbedjujemo kroz nekoliko hotelsko-rezervacionih sistema, preko kojih dobijate baš onaj hotel koji želite

  • sezonske aranžmane - letovanje, zimovanje/skijanje

Sinonim za atraktivne destinacije, kreativne ideje i pažljivo odabrane progame, Vivaldi je nezaobilazni izbor u kongresnoj industriji. Ukažite nam poverenje i steći ćete pouzdanog partnera koji ide u susret Vašim potrebama, nastoji da shvati Vaše poglede na svet i pomogne Vam u ostvarenju Vaših ciljeva.

Vivaldi se zalaže za odgovornost u svim pravnim i društvenim aktivnostima i promoviše turizam koji u potpunosti poštuje ljudska prava i pospešuje privredni i kulturni razvoj, kao i zaštitu životne sredine.

Spremni smo da se suočimo sa izazovima na tržištu koristeći savremene tehnološke trendove i resurse, a višedecenijsko iskustvo omogućava nam da budemo odgovoran organizator Vašeg putovanja.

Vaš Vivaldi

 

 

OPŠTI PODACI

Poslovno ime: Vivaldi Group doo Beograd-Palilula

Matični broj: 20984031

PIB: 108362600

Licenca: A20 OTP 376/2020

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: Prema Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u iznosu od 2500 eur kao i garanciju putovanja za kategoriju licence A20 u visini od 200.000 eur(iscrpljujuća osigurana suma I maksimalna obaveza osiguravača) i to: Za slučaj insolventnosti Organizatora:  Za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao, potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, a u skladu sa opštim uslovima putovanja, potraživanja razlike izmedju ugovore cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Za slučaj štete nanete putniku: Potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguranik nije realizovao,potraživanje razlike izmedju ugovorene cene putovanja I cene putovanja snižene srazmerno ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.1- Polise osiguranja br. 30000016138, od . 01.01.2020. god sa  važnožću do 30.09.2020, osiguravajuće kompanije AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) ul Bulevar Mihajla Pupina 10L. U slučaju privremene nelikvidnosti, likvidacije ili stečaja organizatora, putnici zatečeni na putovanju treba na najbrži način da kontaktiraju asistentsku kuću Coris na tel br +381113636999 (obezbedjuje poptpunu podršku 24h) ili osiguravača, na tel. br. +381117152300 ili e.mail: mios@milenijum. Putnik je obavezan da dostavi osiguravaču i Organizatoru broj ugovora, broj garancije, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e.mail preko kojih ih asistentska kuća ili osiguravač može kontaktirati u mestu trenutnog boravka. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima putovanja.

Poslovna banka:UniCredit Bank

Tekući račun: 170-30019550001-38

Reklamacije: Lice zaduženo za prijem reklamacija je Predrag Mirković, telefon: 011 7700026, 063 397553, e-mail: office@vivaldi.rs. Reklamaciju možete uložiti pismenim putem uz pripadajuću dokumentaciju u sedištu agencije ili putem e-mejla office@vivaldi.rs. Agencija će u zakonskom roku dostaviti odgovor na reklamaciju.